0905101808

Lấy Chữ Tín Làm Hành Trang

Chương Trình Thiện Nguyện: Chia Sẻ Yêu Thương

Nam Mô Bổn sư Thích Ca  Mâu Ni Phật! 
Hân hoan chào đón Ngày Khánh Đản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni . PBCS TP ĐN  tổ chức thiện nguyện gieo duyên 200 phần quà Tại A Lưới.  Thay mặt PBCS gởi thư Vận động đến quý Bồ tát, Đạo tràng, quý thiện nam tín nữ,quý doanh nghiệp cùng nhau lập công đức dâng lên cúng dường Ngày Đức Tự Phụ ra đời. 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ! 
Tiểu ban thiện nguyện
CS Quảng Liên

Chia sẻ: